OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

RADOSŁAW MUSZKIETA.

 Recenzenci:

Prof. dr hab. Bożena Biniakiewicz

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek


Spis treści

Wprowadzenie
1. Uwarunkowania prawne oceniania w świetle reformy systemu edukacji w Polsce
1.1. Ocenianie ucznia
1.2. Ocenianie nauczyciela
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:
2. Nauczyciel w teorii i praktyce
2.1. Wybrane dylematy edukacji dzieci i młodzieży
2.2. Podstawowe pojęcia kompetencji i edukacji
2.3. Kompetentny uczeń
2.4. Kompetentny nauczyciel w szkole
2.5. Nauczyciel wychowania fizycznego
2.6. Nauczyciel akademicki
3. Miejsce oceniania osiągnięć ucznia w dydaktyce wychowania fizycznego
3.1. Szkolny i przedmiotowy system oceniania
3.2. Pojęcie i funkcje oceny szkolnej
3.3. Kryteria oceny szkolnej z wychowania fizycznego
3.4. Samoocena i samokontrola ucznia z wychowania fizycznego
3.5. Operacjonalizacja celów
3.6. Cele edukacyjne a standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego
3.7. Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia
4. Metodologia badań własnych
4.1. Cele i hipotezy badawcze
4.2. Uwarunkowania czynności kontrolno-oceniających u nauczycieli wychowania fizycznego
4.2.1. Materiał i metody badawcze
4.2.2. Analiza wyników badań
4.3. Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u badanych nauczycieli na lekcjach wychowania fizycznego
4.3.1. Materiał i metody badawcze
4.3.2. Analiza wyników badań
4.4. Szkolne i przedmiotowe systemy oceniania
4.4.1. Materiał i metody badawcze
4.4.2. Analiza wyników badań
5. Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo
ANEKS
ABSTRACT
Physical Education Teacher – Evaluation of Students’ Performance
ZUSAMMENFASSUNG
Leibeserzieher und Benotung der Schülerleistungen