3.3. Kryteria oceny szkolnej z wychowania fizycznego

Ocenianie z wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego, pozwalającym nauczycielowi na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesie dydaktycznym, jak i również na określenie stopnia realizacji zadań edukacyjnych. Nie można sobie wyobrazić procesu kształcenia, w którym miałoby miejsce nieuwzględnianie jednego z podstawowych działań pedagogicznych, jakim jest kontrola i ocena osiągnięć szkolnych uczniów (Denek i Kuźniak 2001).

W nauce dąży się do pewnego poziomu osiągnięć. Jeśli ten poziom jest niedokładnie określony, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, człowiek zdobywający wiedzę i umiejętności nie wie, czy podąża we właściwym kierunku i czy robi postępy (Kosińska 2000).

W procesie kształcenia i wychowania fizycznego możemy wyróżnić cztery etapy kontroli i oceny. Pierwszy etap to określenie poziomu sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego, zdrowia, umiejętności, wiadomości, zachowań, uwzględniając warunki środowiskowo-rodzinne i wychowawcze. Musimy więc wykonać diagnozę. Wynikiem pierwszego etapu są oceny wyjściowe (początkowe). Drugi etap to systematyczne ocenianie i kontrola w trakcie trwania semestru, roku szkolnego (oceny okresowe). Kolejnym etapem jest analiza osiągniętego celu, wyniku końcowego, czyli ocena końcowa (semestralna, roczna). Czwarty etap to planowanie, czyli prognozowanie osiągnięć uczniów, jego permanentne doskonalenie się.

Należy w tym miejscu odpowiedzieć na dwa pytania: co oceniać (przedmiot oceny) i jak oceniać (kryteria i zasady oceny). W wychowaniu fizycznym przedmiotem kontroli i oceny jest: poziom i postęp w sprawności fizycznej (zdolności motoryczne kondycyjne i koordynacyjne), poziom i postęp w umiejętnościach (techniczno-taktycznych, rekreacyjno-sportowych, utylitarnych, organizacyjnych), poziom i postęp w wiadomościach (wiedza o kulturze fizycznej), postawy, zachowania, zaangażowanie, aktywność na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych, stosunek do lekcji itd. Nie mniej ważne jest jak oceniać, czyli jakie stosować kryteria, zasady i narzędzia oceny. Oceniamy uzyskiwanie norm sprawności fizycznej i umiejętności, postęp, wykorzystując indywidualizację, samoocenę i samokontrolę uczniów.

Proponuje się aby nauczyciel oceniał na wychowaniu fizycznym różne aspekty-przedmioty z wykorzystaniem określonych kryteriów (p. tab.5).

Umiejętności (techniczne, taktyczne, rekreacyjne, utylitarne, ruchowe, organizacyjne) oceniamy na podstawie zadań zrealizowanych przez nauczyciela w danej klasie. Należy skorzystać w tym przypadku z programu (planu autorskiego nauczyciela) nauczania oraz wynikających z kompetencji (osiągnięć) ucznia zawartych w podstawie programowej oraz standardach osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego (Lepczyk i wsp. 2000). Istotne jest stosowanie następującej zasady: aby coś sprawdzić najpierw należy tego nauczyć. Dobór i liczba ocenianych zadań zależy od każdego nauczyciela, od jego rozkładu materiału nauczania, od procesu nauczania i uczenia się w danej klasie, u danego ucznia.

Istotne znaczenie w procesie edukacji ma ocena z wiadomości, a przede wszystkim ocena postawy ucznia, jego zaangażowania, aktywności, stosunku do lekcji, udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego, stylu życia. Niezmiernie ważne są jednak jasne i czytelne dla ucznia kryteria tych ocen.

Najmniejsze znaczenie w ocenie wyrażonej stopniem ma określenie poziomu sprawności fizycznej uczniów. Znajomość poziomu sprawności fizycznej jest ważna, szczególnie w momencie planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego, ale nie może decydować o stopniu z wychowania fizycznego. Do oceny poziomu sprawności fizycznej wykorzystujemy różnego rodzaju próby testów sprawności. W piśmiennictwie europejskim i amerykańskim podkreśla się fakt łączenia sprawności fizycznej ze zdrowiem (ang. health related fitness), co ma swój wyraz w proponowanych testach sprawności fizycznej (p.tab.5).

Tab.5. Przedmioty i kryteria kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego (Muszkieta 1998)

Podstawę ewaluacji osiągnięć z wychowania fizycznego winna stanowić obserwacja pracy uczniów, wypowiedzi i wykonywanie zadań. Ocena z wychowania fizycznego jako wynik ewaluacji ma uwzględniać indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów. Ma ona stać się wypadkową ewaluacji w odniesieniu do: chęci – to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, postępu – czyli poziomu zmian w stosunku do diagnozy początkowej, postawy – czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności, rezultatu – czyli informacji o osiągniętych wynikach w sportach wymiernych, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy (Kierczak 2002).

W literaturze fachowej, szczególnie w czasopismach i materiałach metodycznych wydawanych przez ośrodki metodyczne można znaleźć wiele przykładów stosowanych kryteriów oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego. Każdy projekt kryteriów oceniania uczniów ma swoje zalety i wady, a przede wszystkim jest możliwy do zastosowania w określonym środowisku szkolnym a nie w każdej możliwej placówce, bez względu na typ szkoły, wielkość miejscowości, tradycje i kulturę, środowisko biologiczne i społeczne itd. Poniżej zaprezentowano propozycje dwóch wybitnych nauczycieli – metodyków wychowania fizycznego: Mirosławy Śmiglewskiej (1997) i Janusza Bielskiego (1990) oraz nauczyciela wychowania fizycznego Stanisława Tyły (2001).

I. Propozycja kryteriów ogólnych oceny z wychowania fizycznego wg M.Śmiglewskiej (1997):

Ocena niedostateczna - nie stawia z wychowania fizycznego.

Ocena mierna:

Ocena dostateczna:

Ocena dobra:

Ocena bardzo dobra:

Ocena celująca:

II. Propozycja kryteriów oceniania ucznia z wychowania fizycznego wg J.Bielskiego (1990):

Ocena celująca (wybitna):

Ocena bardzo dobra:

Ocena dobra:

Ocena dostateczna (przeciętna):

Ocena słaba:

Ocena niedostateczna:

III. Propozycja regulaminu oceniania z wychowania fizycznego wg S.Tyły (2001):

Ocena celująca:

Ocena bardzo dobra:

Ocena dobra:

Ocena dostateczna:

Ocena dopuszczająca:

Ocena niedostateczna – nie stawia.

Powyższe propozycje kryteriów oceniania osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego są bardzo podobne i zawierają różne obszary kontroli i oceny: postawy i zachowania ucznia, umiejętności ruchowe i organizacyjne, sprawność fizyczną oraz wiadomości. Dostrzegany jest jednak brak uszczegółowienia praktycznego działania nauczyciela w stosowaniu tychże procedur. Trudno jest zinterpretować następujące zapisy: „obniża się sprawność motoryczna ucznia”, „uczeń wykazuje spadek sprawności fizycznej”, „uczeń opanował materiał programowy ... ze znacznymi lukami” itd. Można również zadać pytanie, a szczególnie uczeń powinien być tym zainteresowany - czy aby otrzymać np. ocenę dobrą trzeba spełnić wszystkie założone kryteria, czy wystarczy jedno, a może kilka? Które są ważniejsze kryteria, na jakie większą uwagę będzie zwracał nauczyciel w procesie oceniania? Zapoznając się z tymi i innymi propozycjami oceniania uczniów z wychowania fizycznego czasami trudno jest stwierdzić tak proste zastosowanie praktyczne. Propozycje powyższe nie są więc idealne, zawierają różnego rodzaju błędy i sprzeczności. Są to tylko propozycje, które mądry i kompetentny nauczyciel zastosuje i wykorzysta w zakresie, który uzna za właściwy i pożądany, szczególnie uwzględniając własne środowisko społeczno-szkolne.

Na uwagę mogą zasługiwać inne propozycje oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego opublikowane w okresie funkcjonowania reformy systemu edukacji w Polsce na łamach periodyku „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” (Bober 2003, Dąbrowska 2003, Majer 2003, Rostkowska 2003, Tywoniuk-Małysz 2001, Żołyński 2003).

Bez względu na zastosowane szczegółowe kryteria każdy nauczyciel powinien wykazać się logicznym myśleniem i praktycznym wykorzystywaniem zasady indywidualizacji. Nie zależnie od sytuacji, zawsze w ocenianiu należy się kierować przede wszystkim dobrem ucznia. Natomiast szkoła, poprzez nauczycieli, powinna tak przygotować ucznia, aby swoje sukcesy i niepowodzenia mógł oceniać z perspektywy samorozwoju, samokształcenia oraz samodoskonalenia (Madejski 2000, 2003).