USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (Dz.U. Nr 3, poz.19 z 1982 r.; Dz.U. Nr 87, poz.396 z 1996 r.; Dz.U. Nr 56, poz.357 z 1997 r.; Dz.U. Nr 106, poz.668 z 1998 r.; Dz.U. Nr 162, poz.1118 z 1998 r.; Dz.U. Nr 12, poz.136 z 2000 r.; Dz.U. Nr 19, poz.239 z 2000 r.; Dz.U. Nr 22, poz.291 z 2000 r.; Dz.U. Nr 122, poz. 1323 z 2000 r.; Dz.U. Nr 111, poz.1194 z 2001 r.; Dz.U. Nr 128, poz. 1404 z 2001 r.; Dz.U. Nr 144, poz.1615 z 2001 r.; Dz.U. Nr 4, poz.32 z 2002 r.).

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. Nr 67, poz.329 z 1996 r.; Dz.U. Nr 106, poz.496 z 1996 r.; Dz.U. Nr 28, poz.153 z 1997 r.; Dz.U. Nr 141, poz.943 z 1997 r.; Dz.U. Nr 117, poz.759 z 1998 r.; Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.; Dz.U. Nr 12, poz.136 z 2000 r.; Dz.U. Nr 19, poz.239 z 2000 r.; Dz.U. Nr 48, poz.550 z 2000 r.; Dz.U. Nr 104, poz.1104 z 2000 r.; Dz.U. Nr 120, poz.1268 z 2000 r.; Dz.U. Nr 122, poz.1320 z 2000 r.; Dz.U. Nr 111, poz.1194 z 2001 r.; Dz.U. Nr 144, poz.1615 z 2001 r.; Dz.U. Nr 41, poz.362 z 2002 r.).

Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (Dz.U. Nr 1, poz.81 z 1996 r.; Dz.U. Nr 1, poz.102 z 2001 r.; Dz.U. Nr 2, poz.4 z 2002; Dz.U. Nr 2, poz.25 z 2002 r.; Dz.U. Nr 4, poz.31 z 2002 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 46, poz.431 z 2002 r).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 46, poz.433 z 2002 r).