ANEKS

ANKIETA nr 1A

(opracowanie własne autora)

dla nauczycieli doradców - metodyków wf

Niniejsza ankieta dotyczy czynności nauczycielskich związanych z kontrolą i oceną ucznia z wychowania fizycznego i innymi elementami mającymi wpływ na efekty kształcenia i wychowania. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wymienione pytania i twierdzenia. Prosimy o uważne przeczytanie każdego pytania. Wyniki badań będą użyte tylko do celów naukowych. Dziękujemy za udział w badaniach!

1. Dane osobowe:

- jestem nauczycielem doradcą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (WOM) w ...........................

- miejsce pracy w szkole (nazwa i rodzaj szkoły, miejscowość) .......................................................

.................................................................................................................................................

- staż pracy w charakterze nauczyciela-doradcy WF: .......................... lat

2. Analizując pracę nauczycieli wf proszę określić jak Pan/i ocenia czynności kontrolno-oceniające wykonywane przez nauczycieli WF:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy prowadził Pan/i wybrane formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli WF w zakresie problematyki kontroli i oceny ucznia z WF? Podkreśl jedną odpowiedź.

TAK NIE NIE PAMIĘTAM

jeżeli tak, to proszę podać jakie były to formy (tematy zajęć):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Czy nauczyciele WF sygnalizują potrzebę organizowania różnych form doskonalenia w zakresie kontroli i oceny? Podkreśl wybraną odpowiedź.

CZĘSTO CZASAMI BARDZO RZADKO WCALE

5. Czy uważa Pan/i, że nauczyciele wymagają ustawicznego doskonalenia czynności kontrolno-oceniających z WF? Podkreśl jedną odpowiedź.

ZDECYDOWANIE TAK TAK RACZEJ NIE NIE NIE WIEM

Uzasadnij wybór: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ANKIETA nr 1

(opracowanie własne autora)

Niniejsza ankieta dotyczy czynności nauczycielskich związanych z kontrolą i oceną ucznia z wychowania fizycznego i innymi elementami mającymi wpływ na efekty kształcenia i wychowania. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wymienione pytania i twierdzenia. Prosimy o uważne przeczytanie każdego pytania. Wyniki badań będą użyte tylko do celów naukowych. Dziękujemy za udział w badaniach!

1. Dane osobowe:

- imię (imiona) ...................................................................

- dokładna data urodzenia ...................................................

- znak zodiaku ....................................................................

- miejsce pracy (nazwa i rodzaj szkoły, miejscowość)............................................................

- stan cywilny ...........................................................................................................................

jeżeli mężatka lub żonaty, to które małżeństwo ..............................

- liczba dzieci ........................., w tym chłopców -................., dziewcząt - .........................

- wykształcenie:

* jaka uczelnia (studium lub kolegium) ...................................................................................

* miejscowość uczelni ..............................................................................................................

* tryb ukończenia (podkreśl właściwy): DZIENNY ZAOCZNY WIECZOROWY

* rok ukończenia uczelni ........................................

- stopień naukowy (podkreśl właściwy): LICENCJAT MAGISTER DOKTOR

- dodatkowe uprawnienia:

TRENER kl.........specj............................. INSTRUKTOR kl.........specj............................

- ukończone studia podyplomowe .................................................................................................

- stopień specjalizacji zawodowej (podkreśl właściwy): I II III WCALE

- staż pracy: ogólnie -..........lat ogólnie w oświacie -...........lat w obecnej szkole -............lat

2. Czy uczestniczył Pan/i w różnych formach doskonalenia zawodowego: TAK NIE

- jeżeli tak, to w jakich (proszę wymienić: rodzaj, nazwę, miejsce, rok):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Czy pracuje Pan/i obecnie dodatkowo? TAK NIE

- jeżeli tak, to w jakim charakterze (rodzaj pracy) .....................................................................

4. Czy pełnił Pan/i różne funkcje w oświacie lub sporcie (w tym społecznie)? TAK NIE

- jeżeli tak, to jakie? ..............................................................................................................

5. Czy obecnie pełni Pan/i funkcje w oświacie lub sporcie (w tym społecznie)? TAK NIE

- jeżeli tak, to jakie? .................................................................................................................

6. Prosimy opisać przebieg swojej pracy zawodowej (miejsce pracy, okres pracy, stanowisko):

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

7. Jak określiłby Pan/i poziom życia swojego i rodziny (zakreśl jedną odpowiedź)?

BARDZO DOBRY ZADOWALAJĄCY ŚREDNI ZŁY

- dlaczego? ................................................................................................................................

8. Jak ocenia Pan/i swoją aktualną sprawność fizyczną (zakreśl jedną odpowiedź)?

B.DOBRA DOBRA PRZECIĘTNA SŁABA B.SŁABA

9. Jak ocenia Pan/i swój stan zdrowia?

B.DOBRY DOBRY PRZECIĘTNY SŁABY B.SŁABY

10. Jak ocenia Pan/i poziom swoich umiejętności ruchowych?

B.DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE SŁABO B.SŁABO

11. Jak ocenia Pan/i swoje przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć WF?

B.DOBRE DOBRE PRZECIĘTNE SŁABE B.SŁABE

12. Jak ocenia Pan/i swoje przygotowanie merytoryczne do realizacji zadań wychowawczych?

B.DOBRE DOBRE PRZECIĘTNE SŁABE B.SŁABE

13. Podkreśl właściwe Twoim zdaniem cechy oceny szkolnej:

- racjonalna, sprawiedliwa, przypadkowa, obiektywna, rzetelna, uczciwa, porównywalna, dokładna, ludzka, systematyczna, subiektywna, adekwatna, indywidualna, motywująca,

- inne, jakie? ...............................................................................................................................

14. Opisz krótko znaczenie poszczególnych funkcji kontroli i oceny ucznia:

- funkcja DYDAKTYCZNA ......................................................................................................

- funkcja WYCHOWAWCZA ...................................................................................................

- funkcja SPOŁECZNA .............................................................................................................

15. Jakie elementy (czynniki) diagnozuje Pan/i u swoich uczniów (zaznacz odpowiedź)?

- sprawność fizyczną TAK NIE - wiadomości TAK NIE

- umiejętności ruchowe TAK NIE - postawy uczniów TAK NIE

- zdrowie TAK NIE - rozwój fizyczny TAK NIE

- zachowania TAK NIE - sytuację rodziną TAK NIE

- stosunki w klasie TAK NIE - zainteresowania TAK NIE

- inne, jakie?................................................................................................................................

16. W jaki sposób diagnozuje Pan/i na początku roku szkolnego u swoich uczniów:

sprawność fizyczną ....................................................................................................................

umiejętności ruchowe ................................................................................................................

zdrowie i rozwój fizyczny .........................................................................................................

wiadomości o KF ......................................................................................................................

zainteresowania uczniów ..........................................................................................................

sytuację rodzinną .......................................................................................................................

postawy i zachowania ................................................................................................................

inne, jakie? .................................................................................................................................

17. Które z wyżej wymienionych elementów diagnozy oceniasz (wyrażasz) stopniem?

...................................................................................................................................................

18. Które z wymienionych przedmiotów kontroli oceniasz u uczniów w trakcie semestru (zaznacz „X”)?

a) umiejętności: ruchowe c utylitarne (użyteczne) organizacyjne

b) sprawność fizyczną b

c) rozwój fizyczny (w tym zdrowie) c

d) wiadomości o KF d

e) postawy: zachowanie e zaangażowanie o aktywność na lekcji frekwencję

aktywność pozalekcyjną udział w zawodach noszenie stroju

19. Ile średnio stawiasz ocen w semestrze uczniom z następujących przedmiotów kontroli?

- sprawność fizyczna ........................

- umiejętności: ruchowe ......... utylitarne (użyteczne) ......... organizacyjne ..........

- rozwój fizyczny ..............

- wiadomości o KF ...................

- postawy: zachowanie ......... zaangażowanie ......... aktywność na lekcji ...........

frekwencja ......... aktywność pozalekcyjna ........ udział w zawodach ...... noszenie stroju .........

20. Czy oceniając osiągnięcia bierze Pan/i pod uwagę indywidualne predyspozycje i cechy ucznia:

a) fizyczne TAK CZASAMI NIE

b) psychiczne TAK CZASAMI NIE

c) emocjonalne TAK CZASAMI NIE

d) intelektualne TAK CZASAMI NIE

e) motoryczne TAK CZASAMI NIE

21. Ułóż według ważności w kolejności stosowane przez Ciebie kryteria oceny ucznia z WF na zakończenie semestru i roku szkolnego (wpisz odpowiedni numer od 1 do 9 przy poszczególnych przedmiotach oceny):

...........WIADOMOŚCI O KULTURZE FIZYCZNEJ

...........POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

...........POSTĘP W SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

...........POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH

...........POSTĘP W UMIEJĘTNOŚCIACH RUCHOWYCH

...........UMIEJĘTNOŚCI UTYLITARNE I ORGANIZACYJNE

...........ROZWÓJ FIZYCZNY

...........ZDROWIE

...........POSTAWY I ZACHOWANIA (aktywność, zaangażowanie, frekwencja, strój, itp.)

22. Czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami:

a) „nauczyciel powinien oceniać pracę i postępy u ucznia a nie stan bieżący (wiedzy, umiejętności itp.)”

TAK NIE WIEM NIE

b) „oceniając powinniśmy promować do rozwoju, wyraźniej wskazując uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze, ile potrafi, a nie czego nie umie”

TAK NIE WIEM NIE

c) „nauczyciel powinien oceniać z pełniejszą niż dotychczas informacją o aktywności, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów”

TAK NIE WIEM NIE

23. Czy zapoznaje Pan/i swoich uczniów z kryteriami oceny z WF?

TAK CZASAMI NIE

W jaki sposób?

SŁOWNIE WYWIESZAM NA TABLICY OBYDWA SPOSOBY

INNE, jakie?.......................................................................................................

24. Jeśli chce Pan/i ocenić uczniów to:

a) organizuje (planuje) Pan/i specjalne lekcje sprawdzające, np. kończące dział (cykl):

TAK CZASAMI NIE

b) sprawdza Pan/i na bieżąco: TAK CZASAMI NIE

c) sprawdza Pan/i tylko pod koniec semestru (roku szkolnego): TAK CZASAMI NIE

25. Czy zapowiada Pan/i uczniom, że przeprowadzi Pan/i na kolejnej lekcji sprawdzian (np. ze sprawności, umiejętności, itp.)? TAK CZASAMI NIE

26. Czy w trakcie roku szkolnego stawia Pan/i uczniom oceny niedostateczne i celujące? Jeśli tak, to za co?

a) niedostateczne .........................................................................................................................

b) celujące ..................................................................................................................................

27. Czy na koniec roku szkolnego stawia Pan/i uczniom oceny niedostateczne i celujące? Jeśli tak, to za co?

a) niedostateczne .........................................................................................................................

b) celujące ..................................................................................................................................

28. Czy naucza Pan/i uczniów wykonywania samooceny i samokontroli z WF?

CZĘSTO CZASAMI PRZY WYBRANYCH DYSCYPLINACH WCALE

29. Czy uczniowie dokonują samooceny swojej pracy na lekcjach WF?

a) w zakresie sprawności fizycznej TAK NIE CZASAMI

b) w zakresie umiejętności TAK NIE CZASAMI

c) w zakresie wiadomości TAK NIE CZASAMI

d) w zakresie rozwoju fizycznego TAK NIE CZASAMI

e) w zakresie postaw i zachowań TAK NIE CZASAMI

30. Czy uczniowie prowadzą na Pana/i lekcjach WF:

a) karty samooceny i samokontroli TAK NIE

b) dzienniczki samooceny i samokontroli TAK NIE

c) kalendarze samooceny i samokontroli TAK NIE

d) zeszyty samooceny i samokontroli TAK NIE

31. Czy według Pana/i samoocena uczniów na lekcjach WF ma znaczenie:

a) dydaktyczne TAK NIE WIEM NIE

b) wychowawcze TAK NIE WIEM NIE

c) społeczne TAK NIE WIEM NIE

32. Czy uwzględnia Pan/i samoocenę ucznia przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej z WF?

ZDECYDOWANIE TAK TAK CZASAMI RZADKO NIE

33. Jak Pan/i uważa, czy wprowadzana reforma edukacji w Polsce zmieniła system i sposób oceniania ucznia w szkole?

TAK NIE WIELE BYĆ MOŻE W PRZYSZŁOŚCI NIE WIEM WCALE

Jeśli nastąpiła zmiana, to proszę określić w jakim zakresie ................................................................

....................................................................................................................................................

34. Co sprawia Panu/i problemy w kontroli i ocenie ucznia z WF?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

35. Czy ocenianie i kontrolowanie to według Pana/i jedna z najtrudniejszych czynności nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania?

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK ŚREDNIEJ TRUDNOŚCI

RACZEJ NIE NIE NIE WIEM

36. Czy realizuje Pan/i założone w Pana/i planie pracy (rozkładzie materiału nauczania) cele kształcenia i wychowania w odpowiednim stopniu?

W PEŁNI ZADOWALAJĄCO W NIEWIELKIM ZAKRESIE WCALE

37. Czy stopień realizacji celów kształcenia i wychowania jest Pan/i w stanie określić za pomocą przeprowadzanych przez Pana/ią sprawdzianów osiągnięć uczniów?

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK PRZECIĘTNIE RACZEJ NIE NIE

38. Jeżeli nie uda się osiągnąć założonych celów kształcenia i wychowania na lekcjach WF, to przyczyn takiego stanu upatruje Pan/i:

a) w poziomie sprawności i umiejętności uczniów TAK NIE NIE WIEM

b) w zaangażowaniu, aktywności i postawie uczniów TAK NIE NIE WIEM

c) w poziomie intelektualnym i emocjonalnym uczniów TAK NIE NIE WIEM

c) w braku należytego przygotowania się do lekcji przez nauczyciela TAK NIE NIE WIEM

d) w swoim temperamencie i cechach osobowości TAK NIE NIE WIEM

e) w swoich kompetencjach metodycznych i merytorycznych TAK NIE NIE WIEM

f) w warunkach sprzętowo-bazowych TAK NIE NIE WIEM

g) w zbyt wysoko postawionych celów TAK NIE NIE WIEM

h) innych, jakich? ...........................................................................................................................

39. Czy jest Pan/i przekonany, że ocenianie i kontrolowanie ucznia wykonuje Pan/i:

B.DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE SŁABO B.SŁABO

40. Proszę podać jak rozumie Pan/i pojęcie „pomiaru dydaktycznego” w wychowaniu fizycznym?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

41. Czy czytał Pan/i w ostatnim okresie jakiś artykuł lub książkę dotyczącą zagadnień oceniania i kontroli (lub pomiaru dydaktycznego)? TAK NIE NIE PAMIĘTAM

Jeśli tak, to proszę podać tytuł i autora (lub tytuł czasopisma i autora) ..............................................

42. Czy sądzi Pan/i, że uczelnia przygotowała Pana/ią w odpowiednim stopniu do wykonywania czynności kontrolno-oceniających w szkole?

B.DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE SŁABO B.SŁABO

Dlaczego ....................................................................................................................................

ANKIETA nr 2

(wg Indeks reaktywności interpersonalnej; M.H.Davis, 1980, 1983)

Niniejsza ankieta dotyczy określenia u Państwa umiejętności współodczuwania (empatii). Prosimy o wskazanie stopnia, w jakim poszczególne elementy opisują Pana/ią, poprzez wybranie odpowiedniej wartości na 5-punktowej skali od 0 (nie opisuje mnie dobrze) do 4 (opisuje mnie bardzo dobrze). Wybrany stopień opisujący Pana/ią prosimy zakreślić znakiem „X”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i problemy. Dziękujemy!

ANKIETA nr 3

KWESTIONARIUSZ DO BADANIA POSTAW NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WOBEC ZAWODU (opr. Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach)

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania i twierdzenia, zgodnych z własnym przekonaniem, po uważnym przeczytaniu każdego z nich. Odpowiadając, należy postawić znak „X” w odpowiedniej rubryce. Prosimy o szybkie udzielanie odpowiedzi, zakreślając tę jaka nasuwa się pierwsza. Nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Wyniki badań będą użyte tylko do celów naukowych. Dziękujemy za udział w badaniach!

ANKIETA nr 4

I. Typy pracy nauczyciela wf

(wg CODN Warszawa, Program TERM, „Kierowanie zmianą”)

Na podstawie opisu cech nauczyciela wychowania fizycznego spróbuj zaliczyć się do którejś z wymienionych kategorii. Odpowiadający typ Twojego charakteru pracy zaznacz „X” w wyznaczonym punkcie.

1. TYP ADAPTACYJNY (ADAPTATOR)

- to człowiek, który w sytuacji zmiany dąży do tego, żeby było l e p i e j; jest zdyscyplinowany, akceptuje przedstawione założenia problemu, tworzy hierarchię celów, jest precyzyjny, godny zaufania, można na nim polegać. Zachowania adaptatorów można łatwiej przewidzieć i są one bardziej stabilne. Jako kierownicy są dobrzy w zarządzaniu finansami. Potrafią dobrze organizować czas i planować. Potrafią znaleźć ścieżki wiodące do celu. Koncentrują swoją działalność na rozwijaniu istniejących struktur dążąc do ich ulepszonego działania.

2. TYP INNOWACYJNY (INNOWATOR)

- dąży do tego, żeby było i n a c z e j; spostrzegany jest jako niezdyscyplinowany, trudny do kierowania, ma dużą wyobraźnię, tworzy własne wizje, często kwestionuje cele i sposób wprowadzania zmiany. Innowatorzy zwykle są zwolennikami radykalnych zmian. Niekorzystne może być to, że mają tendencje do wprowadzania zmian tylko po to, żeby zobaczyć co się stanie, stwarzają niepotrzebne ryzyko, mają skłonności do działań niezorganizowanych oraz podejmowania wielu zadań jednocześnie i niekończenia żadnych. Przez to są mniej efektywni w swoich działaniach.

3. TYP UMIARKOWANY (UMIARKOWANY)

- to osoby, których wyniki mieszczą się w środku skali, wokół średniej, tworzą kategorię tzw. Umiarkowanych Adaptatorów, przejawiających preferencje zbliżone do stylu adaptacyjnego czy Umiarkowanych Innowatorów przejawiających preferencje zbliżone do stylu innowacyjnego. Pełnią rolę swoistego „pomostu” pomiędzy kategoriami skrajnymi: Innowatorami i Adaptatorami. W organizacjach są to bardzo przydatni ludzie. W naturalny sposób potrafią dostrzegać różne punkty widzenia, działać jako pośrednicy w komunikacji pomiędzy skrajnymi grupami, grać role mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów.

II. Style dydaktycznego komunikowania się

(wg W.Świętochowski, Psychologia Wychowawcza, 3/1994)

Na podstawie opisu cech oraz zachowań i postaw nauczyciela wychowania fizycznego spróbuj zaliczyć się do którejś z wymienionych kategorii - stylu dydaktycznego komunikowania się. Odpowiadający styl Twojego komunikowania się zaznacz „X” w wyznaczonym punkcie. Prosimy o szczerą analizę swojego stylu.

I. STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ

- w komunikowaniu się koncentruję się na moim odbiorcy - partnerze. Łatwo poddaję się perswazji i sugestiom rozmówcy. Chętniej słucham niż mówię. Dostosowuję swoje odpowiedzi do potrzeb odbiorcy. Często proszę inne osoby o rady i chętnie ich słucham. Domagam się informacji zwrotnych od partnera rozmowy.

II. STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ

- komunikaty są skoncentrowane na mojej osobie. Raczej nie uwzględniam innej, poza swoją, perspektywy poznawczej i emocjonalnej. Rzadko słucham partnera, nie dopuszczam go do głosu. Jestem zwolennikiem zakazów i nakazów. Do mnie należy ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia rozmowy, kierując jednocześnie jej przebiegiem.

III. STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ

- uważnie słucham mojego partnera rozmowy; obustronnie wymieniamy poglądy. Dążę do uzgodnienia stanowisk, ulegam kompromisom. Celem komunikacji między partnerami (np. nauczycielem i uczniami) jest pragnienie zdobycia potrzebnych informacji. Staram się pomagać moim partnerom kumunikacji w rozwiązywaniu zadań i problemów.

ANKIETA nr 5

(Kwestionariusz Temperamentu - KTS; J.Strelau, 1985)

Kwestionariusz ten zawiera pytania, które dotyczą różnych cech temperamentu. Otrzymane odpowiedzi nie są traktowane jako dobre lub złe, każdy bowiem temperament ma swoje zalety. Uzyskany materiał zamierzamy wykorzystać do celów naukowych, toteż zależy nam bardzo na tym, by odpowiedzi były zgodne z prawdą. Proszę odpowiadać na pytania kolejno i nie wracać do poprzednich odpowiedzi. Na każde pytanie należy dać jedną z trzech podanych odpowiedzi: „tak”, „nie”, „?” (nie wiem). Odpowiedź „nie wiem” dajemy tylko wtedy, kiedy trudno nam zdecydować się na odpowiedź „tak” lub „nie”. Odpowiedź na pytanie proszę zakreślić znakiem „X”.

PROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WF

Data:........................

Szkoła: .................................................................................................

Klasa: ........................................

Płeć: ..........................................

Liczba uczniów: ........................

Czas trwania: ............................

Miejsce zajęć: .......................................................

Prowadzący: ..........................................................

1. Cele lekcji: ......................................................................................................................

2. Temat lekcji (rodzaj lekcji) .............................................................................................

Przykłady rodzajów oceny i kontroli:

Empatia:

- to współodczuwanie, czyli uczucie, którego doświadczamy, obserwując stany emocjonalne innych ludzi; współczucie, jakie żywimy dla nich, kiedy są smutni; oburzenie - kiedy są traktowani z lekceważeniem; radość - gdy osiągają sukces. Empatia to także umiejętność udzielania pomocy innej osobie w różnych sytuacjach emocjonalnych.

W pedagogice empatia może być rozumiana jako umiejętne odczuwanie przez nauczyciela stanów i zachowań ucznia w procesie lekcyjnym, szczególnie wyraźnie zaznaczającym się przy ocenianiu i kontroli ucznia (wyrażaniu opinii o uczniu przez nauczyciela).

Przejawy empatii u nauczyciela to m.in. serdeczny uśmiech, umiejętność pocieszania w trudnych sytuacjach, współczucie przy niepowodzeniach ucznia, radość przy osiąganych sukcesach ucznia, odpowiednie - przyjacielskie zwracanie się do ucznia, kultura osobista, umiejętne zachowanie się nauczyciela w różnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych lekcji.