ZMIANY STĘŻENIA WYBRANYCH HORMONÓW U MŁODZIEŻY Z OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ POD WPŁYWEM DIETY I WYSIŁKU FIZYCZNEGO

ZBIGNIEW KASPRZAK

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiegow Poznaniu

Poznań 2004


Spis treści

1. WSTĘP
2. ENDOKRYNNE UWARUNKOWANIA OTYŁOŚCI
2.1. Leptyna – hormonalny wyznacznik otyłości
2.2. Insulina i jej wpływ na sekrecję leptyny
2.3. Hormon wzrostu a leptyna
2.4. Kortyzol i jego związek z leptyną
2.5. Neuropeptyd Y – antagonista leptyny
3. PROFILAKTYKA I METODY LECZENIA OTYŁOŚCI
3.1. Terapia dietetyczna
3.2. Terapia ruchowa
3.3. Terapia behawioralna
4. CEL PRACY
5. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE
6. WYNIKI BADAŃ
6.1. Wyniki badań uzyskane w grupie dziewcząt i chłopców poddanych terapii dietetycznej i edukacji żywieniowej
6.1.1. Masa ciała i jego komponenty
6.1.2. Ocena wpływu zastosowanej terapii na wydolność i tolerancję wysiłku badanych z nadwagą i otyłością
6.1.3 Hormony
6.1.4. Parametry gospodarki węglowodanowo-lipidowej
6.2. Wyniki badań uzyskane w grupie dziewcząt i chłopców poddanych kompleksowej terapii redukcji masy ciała
6.2.1. Masa ciała i jego komponenty
6.2.2. Ocena wpływu zastosowanej terapii na wydolność i tolerancję wysiłku badanych z nadwagą i otyłością
6.2.3. Hormony
6.2.4. Parametry gospodarki węglowodanowo-lipidowej
6.3. Analiza badań korelacyjnych
7. Dyskusja
8. WNIOSKI
9. ANEKS
PIŚMIENNICTWO
SUMMARY

Skróty używane w pracy

ACH adrenocorticotropic hormone, adrenokortykotropina

ater. aterogenny

BE deficyt zasad

BMI body mass index, wskaźnik wagowo-wzrostowy

CAD cardiovascular disease, choroba niedokrwienna serca

chol. total cholesterol, cholesterol całkowity

CORT kortyzol

CUN centralny układ nerwowy

FFA free fatty acid, wolne kwasy tłuszczowe

FFM free fatty mass, masa beztłuszczowa

FM fat mass, masa tłuszczowa

G FAT izomeraza glukozoamino-6-fosforanowa

GH growth hormone, hormon wzrostu

HDL high density lipoprotein, lipoproteiny o dużej gęstości

HMG-CoA reduktaza 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A

HPA hypothalamo-pituitary-adrenal axis, oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa

HPG hypothalamo-pituitary-gonadal axis, oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowa

HPT hypothalamo-pituitary-thyroid axis, oś podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowa

HR hertz ratio, częstość skurczów serca

IGF-1 insulin-like growth factor I, insulinopodobny czynnik wzrostu I

INS insulin, insulina

LCAT acylotransferaza lecytynowo-cholesterolowa

LDL low density lipoprotein, lipoproteiny o małej gęstości

LH lateral hypothalamic, jądro boczne

LPL lipaza lipoproteinowa

LPT leptin, leptyna

mRNA przekaźnikowy kwas rybonukleinowy

NO tlenek azotu

NPY neuropeptyd Y

OGGT doustny test obciążenia glukozą

pCO2 ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla

pH ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych

TBW total body water, woda całkowita

TG triacyloglicerole

ud./min uderzeń na minutę

VLDL very low density lipoprotein, lipoproteiny o bardzo małej gęstości

VLH ventromedial hypothalamic nucleus, jądro brzuszno-przyśrodkowe

maksymalne pochłanianie tlenu

WHR waist to hip ratio, stosunek obwodu talii do obwodu bioder

WKT wielonienasycone kwasy tłuszczowe

współ. współczynnik