dLibra - platforma do budowy bibliotek cyfrowych

dLibra jest oprogramowaniem stworzonym i rozwijanym przez zespół programistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Jest to środowisko służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania zgromadzonych w bibliotece publikacji. dLibra wspiera cały proces publikacji -- począwszy od pracy autora i redaktora, poprzez udostępnianie dzieła w Internecie, aż po wprowadzanie poprawek i publikację kolejnych wydań.

Szeroki zakres możliwości dLibry można podzielić na trzy podstawowe grupy, odpowiadające trzem grupom użytkowników, których pracę wspomaga to oprogramowanie. Czytelnik, korzystając z przeglądarki WWW, może na kilka sposobów przeszukiwać zawartość biblioteki i przeglądać wybrane publikacje. Motor wyszukiwawczy dLibry umożliwia budowę wyrażeń wyszukiwawczych (za pomocą operatorów algebry Boole'a) opartych na słowach z opisu publikacji (zestawu atrybutów opisujących publikację, jak np. autor, tytuł, słowa kluczowe, wydawca i in.) lub z samej zawartości publikacji (wyszukiwanie pełnotekstowe). Autor publikacji, mając do dyspozycji specjalny interfejs graficzny, może umieszczać w bazie danych nowe publikacje oraz pobierać umieszczone wcześniej publikacje lub ich części do dalszej edycji. Zaawansowany system wersjonowania pozwala na umieszczanie w bazie danych kolejnych, zmienionych wersji publikacji. I wreszcie wydawca, za pomocą tego samego interfejsu co autor, może zarządzać zawartością całej bazy danych, modyfikując jej strukturę, przydzielając prawa dostępu do poszczególnych zasobów oraz ukrywając lub uaktywniając (publikując) poszczególne pozycje zgromadzone w bazie danych.

Zawartość biblioteki jest zorganizowana w hierarchiczną strukturę katalogów. Katalog stanowi zbiór podkatalogów i publikacji. Publikacja jest jednostką informacji (np. książką lub artykułem) składającą się z różnego typu obiektów (np. HTML, rysunki, dźwięk). Każda pozycja w hierarchii katalogu (począwszy od katalogu głównego, poprzez podkatalogi, aż do pojedynczej publikacji) może być opisana za pomocą określonych zbiorów atrybutów, tzw. schematów metadanych, zdefiniowanych przez użytkownika. Wartości tych atrybutów mogą być opisywane w różnych językach, również definiowanych przez użytkownika.

dLibra umożliwia przechowywanie w bazie danych różnych wersji publikacji. System wersjonowania zaimplementowany w dLibrze może być stosowany na dwóch poziomach:
na poziomie obiektów -- umożliwia rozszerzanie istniejących publikacji o nowe elementy,
na poziomie publikacji -- umożliwia stworzenie nowego wydania publikacji w całości, z zastosowaniem nowego materiału źródłowego.
Każda publikacja może mieć nieograniczoną liczbę wydań utworzonych z różnych wersji tych samych obiektów lub z różnych obiektów.

Ze względu na konieczność ochrony publikacji przechowywanych w WBC zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, dLibra zawiera mechanizmy umożliwiające zarządzanie prawami dostępu do tych publikacji. Dostęp do zasobów zgromadzonych w WBC może być ograniczany na dwa sposoby:

  • za pomocą systemu użytkowników i grup -- użytkownik może być członkiem dowolnej liczby grup, przynależność do określonej grupy determinuje prawa dostępu użytkownika do określonych zasobów WBC (katalogów lub pojedynczych publikacji),
  • za pomocą domen dostępu -- prawa dostępu do określonych zasobów WBC są przydzielane na podstawie adresu IP komputera użytkownika.
Dodatkową ochronę praw autorskich stanowi sposób prezentacji publikacji na ekranie monitora. Na życzenie autora publikacja moze zostać zablokowana w sposób uniemożliwiający łatwe skopiowanie całości lub części publikacji na dysk lokalny komputera użytkownika.

Zobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji