Spis treści

WYKORZYSTANIE WYBRANEJ METODY TAKSONOMICZNEJ DO KLASYFIKACJI POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH CECH TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH
Wnioski
Piśmiennictwo
Summary

ROCZNIKI NAUKOWE AWF W POZNANIU

Zeszyt 53 – 2004

JOWITA GÓRKA*, MAGDALENA CHMURSKA**

WYKORZYSTANIE WYBRANEJ METODY TAKSONOMICZNEJ DO KLASYFIKACJI POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH CECH TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH

(The use of a selected taxonomic method in the classification of districts of the Wielkopolskie province on the basis of selected tourism and recreation features)

*Zakład Ekonomiki i Organizacji Turystyki, AWF w Poznaniu

**Ośrodek Obliczeniowy, AWF w Poznaniu

Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja ruchowa, metody taksonomiczne.

Key words: tourism, physical recreation, taxonomic methods.

Artykuł prezentuje wykorzystanie jednej z metod taksonomicznych, która służy do klasyfikacji obiektów wielocechowych.

The article presents the use of one of taxonomic methods for the classification of multi-feature objects.

Badania z dziedziny turystyczno-rekreacyjnej dotyczą regionów posiadających walory turystyczne. Stąd też podjęcie badań związane jest z przeprowadzeniem syntetycznej analizy badanych jednostek. Przeprowadzenie takiej analizy wspomnianego zjawiska może komplikować fakt dużej różnorodności opisywanych problemów turystyczno-rekreacyjnych.

Syntetyczna ocena jednostek turystyczno-rekreacyjnych w ujęciu przekrojowym wymaga zastosowania odpowiednich metod badawczych, które mogłyby być wykorzystane w warunkach złożoności analizowanych zjawisk. Bardzo cenne są analizy porównawcze dokonywane na podstawie metod statystyczno-matematycznych. Porównywanie bowiem stanowi podstawę oceny stanu jednostek turystyczno-rekreacyjnych, jak i relacji między tymi jednostkami [Nowak K. 1990]. Najczęściej jest to porównywanie zbioru cech analizowanego systemu między sobą lub jest to określenie relacji między cechami a stanem tej samej jednostki z przeszłości.

Porównawcze badania turystyczno-rekreacyjne dotyczą głównie jednostek administracyjnych, takich jak: gmina, powiat, województwo, kraj. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić bardzo cenne źródło informacji dla terenowych organów administracji państwowej, gdyż mogą być wykorzystane jako podstawa racjonalnego planowania rozwoju turystyczno-rekreacyjnego w skali całego kraju lub wydzielonego obszaru.

Analizy porównawcze ww. procesów oparte są na różnorodnych metodach statystycznych, z wykorzystaniem odpowiednich metod uporządkowania. Klasyfikacja jest bowiem czynnością poznawczą, sprowadzającą się do podziału zbioru obiektów na podzbiory (grupy) jednostek podobnych do siebie z punktu widzenia cech przyjętych do opisu badanego zjawiska [Nowak K. 1990].

Klasyfikacja obiektów wielocechowych powinna stanowić wstępny etap badań związków przyczynowo-skutkowych łączących analizowane zjawiska. Badane są zjawiska turystyczno-rekreacyjne ze względu na różnorodność i złożoność cech. Klasyfikowane obiekty są opisywane przez wiele cech i pojawiają się problemy związane z oceną podobieństwa (np. dwóch obiektów), a tym samym z ich klasyfikacją. Poziom podobieństwa dwóch obiektów może być ze względu na jedną cechę inny niż podobieństwo tych samych jednostek ze względu na inną cechę. Stąd klasyfikacji obiektów turystyczno-rekreacyjnych dokonuje się za pomocą formalnych procedur, dających możliwość obiektywnego przeprowadzenia badania w warunkach złożoności zjawiska.

Celem pracy jest próba oceny i zakwalifikowania badanych powiatów do grup typologicznych, w zależności od poziomu rozwoju turystyczno-rekreacyjnego.

W badaniach wykorzystano dane statystyczne zawarte w opracowaniu Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, dotyczące lat 1999, 2000, 2001.

Do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele cech zastosowano metody taksonomiczne. Umożliwiają one tworzenie z danych elementów zespołów podobnych pod określonymi względami. Zadaniem metod taksonomicznych jest podział zbioru elementów niejednolitego z punktu widzenia określonych i wymiernych cech diagnostycznych na zespoły wewnętrznie bardziej jednolite [Zając K. 1988].

Metody te można podzielić na dwie grupy: wzorcowe i bezwzorcowe. Metody wzorcowe prowadzą do rozgraniczenia badanego materiału na grupy, na podstawie znanych charakterystyk. W metodach bezwzorcowych zbiór pewnych elementów zostaje uporządkowany pod względem dobranych cech i podzielony na grupy, które zawierają elementy w danych warunkach najbardziej do siebie podobne.

Najczęściej stosowanymi metodami taksonomicznymi są:

 1. Metody, gdzie grupowanie cech odbywa się na podstawie tablicy odległości: metoda Czekanowskiego, taksonomia wrocławska, metoda wielocechowych regionów jednolitych B. J. L. Berry’ego, metoda Z. Piaseckiego, metoda wrocławska oraz metody G. M. Lance’a- W. T. Wiliamsa- I. H. Warda.

 2. Inne metody grupowania: metoda katowicka, metoda B. Kinga oraz taksonomia struktur.

 3. Metody porządkowania: metoda wzorca rozwoju gospodarczego, metoda rang oraz metoda standaryzowanych sum.

 4. Metoda porównywania wyników podziału zbioru skończonego.

Autorki niniejszego artykułu zajęły się jedną wybraną metodą z grupy metod taksonomicznych, gdzie grupowanie cech odbywa się na podstawie tablic dystansów. Metodą tą jest metoda Czekanowskiego, najczęściej stosowana w badaniach ekonomiczno-przestrzennych.

Metodę tę używamy do łączenia jednostek terytorialnych w jednorodne rejony. Zaletą diagramu jest to, że uwypukla on najważniejsze związki i podobieństwa badanych obiektów, a równocześnie ujmuje wszystkie szczegółowe powiązania między jednostkami obszarowymi [Bywalec Cz., Rudnicki L. 2002].

Punktem wyjścia dla sporządzenia diagramu Czekanowskiego jest macierz odległości Euklidesowych między klasyfikowanymi obiektami. Odległości te są dzielone na klasy, które stanowią przedziały podobieństwa obiektów. Po ustaleniu skali podobieństwa, poszczególnym klasom przyporządkowuje się odpowiednie symbole graficzne odpowiadające poziomowi odległości między obiektami. Następnie macierz tę przekształca się w ten sposób, że poszczególne odległości zastępuje się symbolami, w wyniku czego otrzymujemy nieuporządkowany diagram Czekanowskiego. Wyjściowy diagram należy przekształcić tak, aby znaki graficzne oznaczające najmniejsze odległości skupiały się wzdłuż głównej przekątnej, wyznaczając w ten sposób grupę typologiczną, obejmującą jednostki najmniej zróżnicowane co do wartości opisujących je cech. Polega to na jednoczesnym przestawieniu wierszy i kolumn odpowiadających klasyfikowanym obiektom. W wyniku takich posunięć uzyskujemy uporządkowany diagram Czekanowskiego.

Głównym przeznaczeniem metody Czekanowskiego jest wyodrębnienie podzbiorów jednorodnych obiektów. Na grupy obiektów podobnych wskazują w uporządkowanym diagramie Czekanowskiego zespoły symboli obrazujących najmniejszą odległość między obiektami. Każdy zespół takich symboli, skupionych wzdłuż głównej przekątnej diagramu, wyznacza grupę typologiczną, obejmującą jednostki najmniej zróżnicowane co do wartości opisujących je cech. Ogromną zaletą metody Czekanowskiego jest fakt, że podczas klasyfikacji rozpatruje się całą macierz odległości.

Na podanym przykładzie opisu 31 powiatów województwa wielkopolskiego zaprezentowano metodę Czekanowskiego. Powiatom badanego województwa przypisano odpowiednie numery:

Każdy powiat został opisany takimi samymi 10 cechami diagnostycznymi X1-X10:

Tabela 1 przedstawia wartości cech poszczególnych powiatów. Wartości te sprowadzono do porównywalności za pomocą standaryzacji, następnie na podstawie tych danych obliczono macierz odległości, a kolejnym etapem było ustalenie klas. Określono trzy klasy podobieństwa badanych obiektów:

Uporządkowane diagramy Czekanowskiego pozwolą wyodrębnić obiekty o podobnej strukturze. Diagramy dla badanych lat 1999-2001 zostały przedstawione na rysunkach 1, 2, 3.

W przedstawionym przykładzie uporządkowane diagramy Czekanowskiego pozwolą wyodrębnić 6 grup typologicznych, złożonych z powiatów o podobnej strukturze cech turystyczno-rekreacyjnych.

Rys. 1. Uporządkowany diagram Czekanowskiego 1999 rok

Fig. 1. Czekanowski’s ordered diagram 1999

Rys. 2. Uporządkowany diagram Czekanowskiego 2000 rok

Fig. 2. Czekanowski’s ordered diagram 2000

Rys. 3. Uporządkowany diagram Czekanowskiego 2001 rok

Fig. 3. Czekanowski’s ordered diagram 2001

1999 rok

A1 = {4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 27, 28, 30}

A2 = {1, 5, 8, 15, 20, 22, 25, 26}

A3 = {10, 13, 14, 29}

A4 = {2, 31}

A5 = {3, 17, 19}

A6 = {21}

2000 rok

A1 = {1, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30}

A2 = {5, 7, 8, 18, 23, 31}

A3 = {3, 10, 13, 14, 29}

A4 = {2, 17, 19}

A5 = {27}

A6 = {21}

2001 rok

A1 = {4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30}

A2 = {1, 7, 8, 18, 23, 24}

A3 = {10, 13, 14, 29}

A4 = {2, 31}

A5 = {3, 11, 17, 19}

A6 = {21}

W latach 1999-2001 rozkład powiatów w poszczególnych grupach kształtował się następująco:

 • W roku 1999 do pierwszej (A1) najsilniejszej grupy należały powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kolski, kościański, krotoszyński, obornicki, ostrzeszowski, słupecki, szamotulski, turecki, wągrowiecki, wrzesiński. Drugą (A2) grupę, silnie nawiązującą do pierwszej, tworzyły powiaty: chodzieski, grodziski, kępiński, nowotomyski, pleszewski, rawicki, średzki, śremski. Do trzeciej (A3) należały powiaty: koniński, leszczyński, międzychodzki oraz wolsztyński. Kolejną czwartą (A4) grupę stanowiły powiaty: złotowski i czarnkowsko-trzcianecki. Natomiast piątą (A5) powiaty: gnieźnieński, ostrowski i pilski. Ostatnią szóstą (A6) grupę, najmniej liczną, tworzył powiat poznański.

 • W roku 2000 do pierwszej (A1) najsilniejszej grupy należały powiaty: chodzieski, gostyński, jarociński, kolski, kościański, krotoszyński, nowotomyski, obornicki, pleszewski, rawicki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński. Drugą (A2) grupę, silnie nawiązującą do pierwszej podobnie jak w roku poprzednim, tworzyły powiaty: grodziski, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, słupecki, złotowski. Do trzeciej (A3) należały powiaty: gnieźnieński, koniński, leszczyński, międzychodzki oraz wolsztyński. Kolejną czwartą (A4) grupę stanowiły powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, ostrowski i pilski. Do ostatnich dwóch grup – piątej (A5) i szóstej (A6) – należały kolejno powiaty: turecki i poznański.

 • W roku 2001 do pierwszej (A1) najsilniejszej grupy należały powiaty: gostyński, grodziski, jarociński, kolski, krotoszyński, nowotomyski, obornicki, pleszewski, rawicki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wrzesiński. Drugą (A2) grupę, silnie nawiązującą do pierwszej, tworzyły powiaty: chodzieski, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, słupecki, szamotulski. Do trzeciej (A3) należały powiaty: koniński, leszczyński, międzychodzki oraz wolsztyński. Kolejną czwartą (A4) grupę stanowiły powiaty: czarnkowsko-trzcianecki i złotowski. Natomiast piątą (A5) powiaty: gnieźnieński, kościański, ostrowski i pilski. Ostatnią szóstą (A6) grupę, najmniej liczną, tworzył powiat poznański.

Tabela 1

Objaśnienia (Explanations):

Powiaty województwa wielkopolskiego (Districts of the Wielkopolskie province): 1 – chodzieski (Chodzież); 2 – czarnkowsko-trzcianecki (Czarnków and Trzcianka); 3 – gnieźnieński (Gniezno); 4 – gostyński (Gostyń); 5 – grodziski (Grodzisk); 6 – jarociński (Jarocin); 7 – kaliski (Kalisz); 8 – kępiński (Kępno); 9 – kolski (Koło); 10 – koniński (Konin); 11 – kościański (Kościan); 12 – krotoszyński (Krotoszyn); 13 – leszczyński (Leszno); 14 – międzychodzki (Międzychód); 15 – nowotomyski (Nowy Tomyśl); 16 – obornicki (Oborniki); 17 – ostrowski (Ostrów Wielkopolski); 18 – ostrzeszowski (Ostrzeszów); 19 – pilski (Piła); 20 – pleszewski (Pleszew); 21 – poznański (Poznań); 22 – rawicki (Rawicz); 23 – słupecki (Słupca); 24 – szamotulski (Szamotuły); 25 – średzki (Środa); 26 – śremski (Śrem); 27 – turecki (Turek); 28 – wągrowiecki (Wągrowiec); 29 – wolsztyński (Wolsztyn); 30 – wrzesiński (Września); 31 – złotowski (Złotów).

cd. tabeli 1

Cechy diagnostyczne (Diagnostic features):

X1 – powierzchnia [w km2] (area [in sq. km]); X2 – ludność - ogółem (population - in total); X3 – drogi powiatowe - ogółem (district roads - in total); X4 – powierzchnia obszarów prawnie chronionych [w km2] (area of land protected by law [in sq. km]); X5 – obiekty noclegowe turystyki (tourist accommodation facilities); X6 – dochody budżetów powiatów [w tys. zł] (district budget income [in PLN thousand]); X7 – nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska [w tys. zł] (investment expenditure on environmental protection [in PLN thousand]); X8 – miejsca noclegowe turystyki (tourist accommodation places); X9 – udzielone noclegi (overnight stays by tourists); X10 – tereny rekreacji i wypoczynku [w km2] (recreation areas [in sq. km]).

Wnioski

Metoda Czekanowskiego, zastosowana w badaniach przeprowadzonych w latach 1999-2001, pozwoliła wyodrębnić w poszczególnych latach 6 grup typologicznych.

Wewnątrz każdej z tych grup znajdują się powiaty o podobnych cechach. Ze względu na zmiany wartości badanych cech, klasyfikowane obiekty były w poszczególnych latach przyporządkowane do różnych grup. Porównując powstałe grupy powiatów pomiędzy badanymi latami, możemy powiedzieć, że w roku 1999 i 2001 aż w 70% pokrywają się ze sobą, co wskazuje na duże podobieństwo cech powiatów w tych latach. Podobna sytuacja jest pomiędzy rokiem 2000 i 2001, obiekty w tych grupach pokrywają się w 67%. Znaczny spadek podobieństwa cech, a co za tym idzie powtarzalności powiatów w grupach, nastąpił między rokiem 1999 a 2000, i stanowiło to tylko 46%.

Charakterystycznym obiektem jest powiat poznański, który na przestrzeni badanych lat występuje zawsze w tej samej grupie (A6) i stanowi jej jedyny element, co świadczy o stabilności badanych cech.

Uzyskane wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, iż wykorzystana metoda Czekanowskiego jest bardzo dobrą metodą statystyczną w tego rodzaju opracowaniach.

Piśmiennictwo

 1. Bywalec Cz., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja. PWE, Warszawa.

 2. Nowak K., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

 3. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 1999. Urząd Statystyczny, Poznań 1999.

 4. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2000. Urząd Statystyczny, Poznań 2000.

 5. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2001. Urząd Statystyczny, Poznań 2001.

 6. www.archeodata.tpi.pl/maczek

 7. www.sgh.waw.pl

 8. Zając K., 1988, Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa.

Summary

The Czekanowski’s method used in the studies carried out in 1999-2001 allowed to isolate six typological groups in individual years.

Each of the groups includes districts with similar features. Due to the changes in the value of studied features the classified objects were assigned to various groups in individual years. In the comparison of the groups of districts between years, one can say that in 1999 and 2001 70% of them overlap, which indicates a high similarity of features of the districts in these years. Similarly, between 2000 and 2001 67% of objects in these groups overlap. A significant fall in the similarity of the features and, what follows, the repetitiveness of districts in groups, took place between 1999 and 2000, and this was only 46%.

A characteristic object is the Poznań district which in the studied years was always in the same group (A6) and was its only element, which indicates the stability of studied features.

The obtained results of the study lead to the conclusion that the Czekanowski’s method which was used is a very good statistical method in this kind of study.